Algemene Voorwaarden Très Content Tekstbureau

(per 1-5-2022)

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Très Content Tekstbureau, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60938072. Très Content Tekstbureau streeft ernaar te allen tijde goed overleg te hebben met haar opdrachtgevers, ook in het geval van geschillen.

Download hier de PDF-versie van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Très Content Tekstbureau, hierna ook wel te noemen “opdrachtnemer”, en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien opdrachtgever namens een derde partij optreedt of handelt, gelden deze Algemene Voorwaarden ook voor hen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze derde partij hierover te informeren. In geval van schade of verplichtingen die niet nagekomen zijn, blijft de rechtstreekse opdrachtgever aansprakelijk, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de opdrachtnemer.

Artikel 2 – Geheimhouding
2.1 Très Content Tekstbureau verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever, die zij in het kader van de opdracht heeft gekregen en waarvan bekend is of kan worden aangenomen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Artikel 3 – Kwaliteit
3.1 Très Content Tekstbureau levert werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Opdrachtnemer werkt zorgvuldig en levert teksten en correcties naar haar beste kunnen. Wel heeft opdrachtgever de plicht om aangeleverde teksten te controleren op eventuele fouten of onjuistheden, met name als het gaat vakinhoudelijke informatie.

Artikel 4 – Offertes
4.1 Door Très Content Tekstbureau uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van twee weken.

4.2 Très Content Tekstbureau gebruikt de door de opdrachtgever verstrekte informatie om een offerte op te stellen. De opdrachtgever zorgt ervoor dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

4.3 Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.4 Très Content Tekstbureau kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen in kwestie, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.5 Indien er een eerste kennismakingsgesprek plaatsvindt en dit gesprek verder gaat dan een presentatie van en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever kan in dit geval een verslag van het gesprek opvragen, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking.

Artikel 5 – Overeenkomst, opdracht en opdrachtbevestiging
5.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt pas tot stand doordat de opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte van de opdrachtnemer heeft aanvaard, of doordat de opdrachtnemer een opdracht en/of offerte van de opdrachtgever heeft bevestigd.

5.2 Een opdracht kan mondeling, telefonisch, per e-mail of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij een schriftelijke opdracht. Indien er sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden de leveringsvoorwaarden/algemene voorwaarden en de condities waarop Très Content Tekstbureau gebruikelijk levert, tenzij iets anders is overeengekomen.

5.3 Wanneer een opdracht een looptijd van meer dan een jaar heeft, behoudt Très Content Tekstbureau het recht jaarlijks de tarieven, de dienstverlening en/of de voorwaarden aan te passen; hierover zal Très Content Tekstbureau de opdrachtgever tijdig informeren.

5.4 Très Content Tekstbureau heeft een leveringsplicht, geen resultaatplicht. Dat wil zeggen: de gevraagde teksten worden op de gewenste manier geleverd, maar Très Content Tekstbureau biedt geen garanties over de resultaten die met die teksten behaald worden.

5.5 Très Content Tekstbureau streeft ernaar iedere opdracht zo goed mogelijk en volledig af te ronden. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, heeft Très Content Tekstbureau te allen tijde het recht een opdracht te staken of op te schorten. In dat geval vervalt de betalingsverplichting voor de opdrachtgever, tenzij de beslissing van Très Content Tekstbureau gemotiveerd is door fouten, onzorgvuldigheden of wangedrag van de opdrachtgever.

5.6 De opdrachtgever mag een lopende opdracht stopzetten op ieder gewenst moment, maar heeft dan wel een betalingsverplichting voor het werk dat reeds is uitgevoerd. Très Content Tekstbureau heeft tevens recht op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

5.7 Bij iedere opdracht zijn twee correctierondes inbegrepen in de prijs, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. De tweede correctieronde dient enkel voor kleine, afrondende wijzigingen. Een verzoek om wijzigingen wordt bij voorkeur per email doorgegeven.

5.8 Wanneer de opdrachtgever zeer grote aanpassingen wil doorvoeren, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

5.9 Très Content Tekstbureau heeft het recht om de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen als gevolg van wettelijke maatregelen; eventuele directe of indirecte, uit wettelijke maatregelen voortvloeiende extra kosten mogen, met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 6 – Tussentijdse wijziging van opdracht
6.1 Wanneer een opdracht na bevestiging ervan gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Très Content Tekstbureau heeft het recht deze aanvullende opdracht apart te offreren.

6.2 Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, dient de opdrachtgever Très Content Tekstbureau te betalen voor reeds verrichte werkzaamheden.

6.3 Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever, is Très Content Tekstbureau niet verplicht teksten die nog niet klaar zijn te leveren. Très Content Tekstbureau heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

6.4 Wanneer er sprake is van overmacht bij Très Content Tekstbureau, zoals bijvoorbeeld ziekte, zal deze de opdrachtgever direct hierover inlichten. De opdrachtgever heeft na ontvangst van dit bericht gedurende acht dagen het recht de opdracht of het resterende deel ervan schriftelijk te annuleren. Hij heeft echter wel de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en Très Content Tekstbureau hiervoor te betalen.

6.5 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Très Content Tekstbureau vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 – Levering en eerste gebruiksrecht
7.1 Zolang een opdracht niet naar tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten van de tekst bij Très Content Tekstbureau.

7.2 De datum van oplevering wordt besloten in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Très Content Tekstbureau doet te allen tijde haar uiterste best de gestelde deadlines te halen, maar verwacht hierbij tevens de volledige inzet van de opdrachtgever (b.v. door middel van het tijdig aanleveren van benodigde informatie en een goede communicatie).

7.3 In het geval dat de gestelde leverdatum (oftewel deadline) om welke reden dan ook niet gehaald wordt, is Très Content Tekstbureau niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade, tenzij anders overeengekomen.

7.4 Très Content Tekstbureau levert teksten aan via e-mail als Word- of PDF-document. In overleg zijn andere manieren van levering uiteraard mogelijk.

Artikel 8 – Vrijwaring & Aansprakelijkheid
8.1 De opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijk voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht het geleverde materiaal te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Très Content Tekstbureau tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

8.2 Très Content Tekstbureau is niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de teksten. Door akkoord te geven op een opdracht vrijwaart de opdrachtgever Très Content Tekstbureau van die aansprakelijkheid.

8.3 Als Très Content Tekstbureau wegens ondeskundigheid of nalatigheid toch aansprakelijk gesteld kan worden, dan blijft het schadebedrag beperkt tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.

Artikel 9 – Rechten
9.1 Très Content Tekstbureau draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Indien opdrachtgever de geleverde teksten op een andere manier wil gebruiken, moet hiervoor toestemming worden gegeven door Très Content Tekstbureau.

9.2 De publicatierechten van de teksten worden pas na volledige betaling aan de opdrachtgever overgedragen.

9.3 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Très Content Tekstbureau worden gebracht en door haar worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Très Content Tekstbureau kan tevens eisen dat haar naam en andere bedrijfsgegevens niet worden vermeld bij de publicatie van een tekst of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

9.4 Très Content Tekstbureau behoudt, indien van toepassing, het recht om zich te beroepen op auteursrecht.

9.5 Door Très Content Tekstbureau geleverde teksten mogen niet worden doorverkocht en de publicatierechten ervan mogen niet worden overgedragen aan derden. Alleen de opdrachtgever mag gebruik maken van geleverde teksten.

9.6 Wanneer er een derde partij betrokken is bij een overeenkomst, kan het publicatierecht alleen door Très Content Tekstbureau aan hen worden toegekend.

Artikel 10 – Betaling
10.1 Betaling dient te gebeuren binnen de gestelde betalingstermijn van veertien dagen. Wanneer de factuur niet binnen dit termijn wordt betaald, volgen maximaal drie herinneringen voor inschakeling van het incassobureau. Incassokosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10.2 Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan Très Content Tekstbureau betaling in termijnen verlangen.

10.3 De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.

10.4 In het geval van betaalproblemen is Très Content Tekstbureau bereid een betaalregeling af te spreken, mits opdrachtgever Très Content Tekstbureau tijdig op de hoogte stelt van de problemen.

10.5 Indien Très Content Tekstbureau reden heeft om te twijfelen of de opdrachtgever kan betalen, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever een faillissement aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, mag Très Content Tekstbureau de opdracht direct opschorten of staken. Opdrachtgever heeft dan nog steeds een betalingsverplichting voor het verrichte werk.

10.6 Facturen worden digitaal verzonden naar het daarvoor bestemde e-mailadres van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Geschillen
11.1 Op elke overeenkomst tussen Très Content Tekstbureau en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Wanneer er tijdens of na een opdracht een conflict ontstaat, dan lost Très Content Tekstbureau dit graag samen met opdrachtgever (onderling) op. Indien het onmogelijk blijkt het conflict onderling op te lossen, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Très Content Tekstbureau.

11.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden. Wanneer er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

11.3 Mocht het zo zijn dat een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kan worden nageleefd of in strijd is met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht. Très Content Tekstbureau en de opdrachtgever zullen in overleg besluiten hoe de bepaling, welke niet kan worden nageleefd of in strijd is met de wet, kan worden vervangen. Hierbij dient zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht te worden genomen.